physics & astronomy

Sergei Khlebnikov

Sergei Khlebnikov presenting at Great Lakes String 2013

Arkady Tseytlin

Arkady Tseytlin presenting at Great Lakes String 2013

Sergei Khlebnikov

Sergei Khlebnikov presenting at Great Lakes String 2013

Philip Phillips

Philip Phillips presenting at Great Lakes String 2013

Dam Son

Dam Son presenting at Great Lakes String 2013

Finn Larson

Finn Larson presenting at Great Lakes String 2013

Alfred Shapere

Alfred Shapere presenting at Great Lakes String 2013

Alex Buchel

Alex Buchel presenting at Great Lakes String 2013

Nicolas Regnault

Nicolas Regnault presenting at the Great Lakes Strings 2013.

Pages

Subscribe to RSS - physics & astronomy